Kategorija: Škole i vrtići

OSNOVNA ŠKOLA „SONJA MARINKOVIĆ“, ZEMUN

LOKACIJA:

ZEMUN, ALASKA 17

NARUČILAC:

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA – AGENCIJA ZA INVESTICIJE, BEOGRAD, Trg Nikole Pašića br. 6

VREDNOST IZVRŠENIH USLUGA:

1.450.000,00DIN

IZVOR FINANSIRANJA:

GRAD BEOGRAD

POČETAK REALIZACIJE UGOVORA:

03.06.2009. godine

ZAVRŠETAK REALIZACIJE UGOVORA:

u toku

OPIS USLUGA:

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji na na dogradnji i rekonstrukciji Osnovne škole. Ukupna površina dograđenih prostora je 1468m², a površina prostora unutar postojećeg objekat koji se adaptaciju/rekonstrukciju je 730m².

Stručni nadzor se obavlja nad izvođenjem:

 • građevinsko – zanatskih radova,
 • građevinskih radova (konstrukcija),
 • termotehničkim instalacijama,
 • instalacijama vodovoda i kanalizacije,
 • elektroenergetskim instalacijama (jaka struja)
 • telekomunikacionim i signalnim instalacijama (slaba struja)

Stručni nadzor obuhvata:

 • Kontrolu kvaliteta izvođenja radova;
 • Kontrolu usaglašenosti izvođenja radova sa projektnom dokumentacijom;
 • Učešće u tehničkom prijemu.

Osnovne obaveze stručnog nadzora su:

 • Potpisivanje u građevinsku knjigu biće zvaničan početak radova u skladu sa Ugovorom o izgradnji, koji je potpisan između Investitora i Izvođača;
 • Nadzor će kontrolisati tehničku usaglašenost izvođenja radova sa projektnom dokumentacijom, na vreme će preduzimati potrebne mere u slučaju neusaglašenosti izvođenja sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se obavljaju radovi i na osnovu koje je data saglasnost Izvođaču;
 • Nadzor će uvek i na vreme pratiti kvalitet izvođenja radova i proveravati da li se uslovi i mere definisane Zakonom i ostalim pravilnicima, standardima i tehničkim normama primenjuju za vreme izgradnje;
 • Kontrola kvaliteta izvođenja radova, koji zbog obima i dinamike konstrukcije, ne mogu biti provereni u kasnijoj fazi izrade konstrukcije (radovi na izvođenju temelja, armiranju, postavljanju oplata, izolaciji itd.) i vođenje zapisnika o tome;
 • Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, mašina i opreme koja je ugrađena ili postavljena; provera da li oprema ima potrebne sertifikate, potvrde i ostale dokumente koji potvrđuju kvalitet i koji dozvoljavaju izvođaču montažu, odnosno, zahteva se od Izvođača provera materijala koji se ugrađuje;
 • Overavanje stranica u građevinskom dnevniku radova koji su pod kontrolom nadzora.
 • Kontrola kvaliteta izvođenja radova, kontrola količina i rokova

BROJ UČESNIKA:

5


Top