24

May

2020.

Redovna sednica Skupštine akcionara za 22.06.2020


Saziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara za 22.06.2020. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine od 18.03.2020 i Zapisnik možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju Izveštaja Generalnog direktora o poslovanju za 2019. godinu i Izveštaj možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju izveštaja Odbora direktora o radu za 2019. godinu i Izveštaj možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o izboru revizora za izradu izveštaja za 2020. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Revizorski izveštaj za 2019 - konsolidovani možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji konsolidovanih izveštaja za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora i Mišljenje revizora za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o isplati dividende za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodnih godina možete preuzeti u PDF formatu.

Zaključak o usvajanju Informacije o sticanju sopstvenih akcija i Informaciju možete preuzeti u PDF formatu.

Informaciju akcionarima u vezi povlačenja akcija sa Berze možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o povlačenju akcija sa Berze možete preuzeti u PDF formatu.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Odluku Odbora direktora o vrednosti akcija možete preuzeti u PDF formatu.

Izveštaj sa Skupštine akcionara od 22.06.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Top