28

March

2022.

Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.03.2022.


Odluku o isplati dividende za 2021 možete preuzeti u PDF formatu

Odluku o izboru revizora za 2022 možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o preraspodeli rezervi iz prethodnih godina možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o raspodeli dobiti za 2021 možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021 možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2021 možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2021 možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine od 01.07.2021 možete preuzeti u PDF formatu.

Top