Korporativno Upravljanje

Mašinoprojekt Kopring a.d. je prihvatio nacionalni Kodeks o korporativnom upravljanju akcionarskim društvima odmah po njegovom objavljivanju. Ovaj Kodeks predstavlja skup pravila i principa izraženih kroz prepuruke i odredbe kojima se akcionarskim društvima bliže ukazuje na poželjnu praksu u oblasti korporativnog upravljanja.

Od usvajanja Kodeksa naša Kompanija kontinuirano prati zakonske odredbe, preporuke i predloge struke u pogledu usvajanja i unapređivanja sistema kvaliteta, primene međunarodnih računovodstvenih standarda, analize tržišta i ostvarivanja prava akcionara.

Prava akcionara Mašinoprojekt Kopring a.d. zagarantovana su Zakonom i opštim aktima Društva. Akcionari svoja prava ostvaruju na sednicama Skupštine. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji blagovremeno podnesu prijavu učešća. Društvo pravovremeno, putem svog sajta i sajta Beogradske berze, obaveštava akcionare o vremenu i mestu održavanja sednice Skupštine akcionara, njenom dnevnom redu, kao  i donesenim odlukama posle sednice.

Top